• ارومیه بلوار شهید بهشتی - منصور افشار - پردیس فناوری دانشگاه ارومیه

شبکه های اجتماعی :

شاخه شماره یک

شاخه شماره دو

شاخه شماره سه

شاخه شماره چهار